O projekcie

O projekcie

Zadanie Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie - reaktywacja  

Realizowane przez Fundację Bieszczadzką

Cel: budowa kadrowych, technicznych, technologicznych i instytucjonalnych podstaw modernizacji międzynarodowego szlaku dziedzictwa przyrodniczo-historycznego "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie (ZRGKW) oraz przygotowanie Fundacji Bieszczadzkiej do roli koordynatora szlaku.  

W ramach zadania realizowanego w okresie od lipca 2022 do listopada 2023 roku:  

- wykształcona zostanie 6 osobowa kadra turystyki rowerowej, w ramach innowacyjnego w skali Polski programu szkoleń składającego się z 3 kursów: (1) „Organizator turystyki rowerowej”; (2) "Mechanik Rowerowy"; (3) „Projektant-znakarz tras i szlaków rowerowych”  

- powstaną projekty nowych przebiegów 12 odcinków tras rowerowych na szlaku ZRGKW  

- zorganizowanych będzie 6 wycieczek rowerowych na szlaku ZRGKW dla różnych grup odbiorców (wykwalifikowani turyści rowerowi, seniorzy, rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne) - z udziałem co najmniej 90 osób  

- stworzone zostaną 2 e-narzędzia: internetowy serwis informacyjny i aplikacja mobilna, które umożliwią korzystanie ze szlaku bez fizycznego oznakowania w terenie oraz służyć będą do zarządzania, informowania, promocji, monitoringu i badania szlaku ZRGKW  

- w działania związane z modernizacją i rozwojem szlaku ZRGKW włączonych będzie co najmniej 7 nowych partnerów spośród bieszczadzkich, podkarpackich i częściowo również ogólnopolskich organizacji pozarządowych oraz partnerów z innych sektorów - naturalnych interesariuszy szlaku - samorządy, nadleśnictwa, podmioty ochrony przyrody, branża turystyczna, szkoły, uczelnie itd.  

 

Inne projekty realizowane na Podkarpaciu ważne dla rozwoju szlaku „Zielony Rower” - Greenway Karpaty Wschodnie - c.d.  

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej odgałęzienia od szlaku rowerowego Green Velo z kierunku Przemyśla (włączenie w miejscowości Olszany), które połączy go trasą przez Fredropol, Trójcę, Arłamów i Jureczkową z główną osią szlaku „Zielony Rower’ Greenway Karpaty Wschodnie w miejscowości Krościenko, przy granicy z Ukrainą, a następnie trasą przez   Czarną Górną, Lutowiska, Stuposiany, Ustrzyki Górne, Wetlinę z odcinkiem głównej osi „Zielonego Roweru” między Cisną a Majdanem, skąd szlak ZRGKW skręca na południe do granicy ze Słowacją.  

Projektowane są też 4 sięgacze (odnogi) z (1) Fredropola przez Huwniki   do Kalwarii Pacławskiej; (2) z Czarnej Górnej przez Michniowiec do granicy z Ukrainą; (3) ze Stuposian do Mucznego; (4) z Ustrzyk Górnych do Wołosatego.  

Projektowane odgałęzienie przebiegać będzie w   większości wzdłuż dróg wojewódzkich 890, 896 i 897 komunikując ze szlakiem Green Velo nie tylko ZRGKW, ale szereg innych szlaków rowerowych na obszarze Bieszczadów.  

Prace projektowe realizowane są w oparciu o konsultacje z partnerami samorządowymi (gminy i powiaty), nadleśnictwami, Oddziałem Rzeszowskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Bieszczadzkim Parkiem Narodowym oraz organizacjami pozarządowymi związanymi z turystyką rowerową – wśród których jest też Fundacja Bieszczadzka.  

W latach 2018-2022 Województwo Podkarpackie, reprezentowane przez Departament Gospodarki Regionalnej, było partnerem w projekcie „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY)” wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii i European Greenways Association (EGWA). Zadanie sfinansowano z Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 (budżet 862 356 EUR; w tym dla Województwa Podkarpackiego 104 759 EUR). Partnerem merytorycznym była m.in.. Fundacja Bieszczadzka.  

Badania prowadzone w krajach partnerskich projektu OUR WAY (Irlandia, Hiszpania) wskazują, że dla korzystających z tras najważniejsze są: (1) bezpieczeństwo na trasie; (2) walory widokowe, przyrodnicze i kulturowe; (3) kompleksowość oferty.  

Doświadczenia projektu OUR WAY wskazują, że ważne jest:  

- połączenie projektowanej trasy łączącej   Green Velo ze szlakiem Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie, a także innymi trasami rowerowymi na Podkarpaciu jako szansy na rozwój gospodarczy i społeczny z wykorzystaniem infrastruktury rowerowej do poznawania piękna przyrody i zabytków województwa, zgodnie z aktualnymi trendami w turystyce (slow travel, ekoturystyka, etc.)  

- powołanie GRUPY EKSPERCKIEJ (z udziałem m.in. stowarzyszeń rowerowych)  

- stałe utrzymanie tras rowerowych w należytym standardzie, promocja, STWORZENIE MODELU ZARZĄDZANIA i UTRZYMANIA TRAS itp.; znalezienie źródeł finansowania tych inwestycji.  

Dzięki projektowi do dokumentów strategicznych Województwa Podkarpackiego została wprowadzona tematyka dotycząca rozwoju sieci greenways i sieci tras rowerowych.